საგადახდო სისტემა ბიზნესებისთვის

სასურველ ვალუტაში კონვერტაციით

რეგისტრაცია ჩვენს შესახებ
Hero Image Hero Image Hero Image
Hero Image

Move your business to the next level

Enjoy With Our Benefits

  • NEW CUSTOMERS from Anywhere! With CityPay.io you have quick and easy access to new, international customers from any point of the world
  • INDEPENDENT finance management Fully independent system for your income with Zero bureaucracy, no third parties and direct transfers from your customer.
  • ANONYMITY AND SECURITY of customer transactions Crypto payments are highly secured and confidential which many of your current customers will enjoy.
Benefit
Benefit
  • FASTER AND CHEAPER transactions with ZERO LOSS You instantly receive full product price in crypto or preferred fiat without price volatility risk.
  • NO MORE frauds or chargebacks Cryptocurrency payments do not involve risks of transaction fraud or card issues and therefore, decrease related expenses to zero.
  • Easy Onboarding Process Compared to standard financial companies we provide an easy onboarding process to start accepting cryptocurrencies.

Beka Kemertelidze / Co-founder

We Encourage Merchants From All Over The World

Join Us რეგისტრაცია

We are honored to receive awards in several international projects

The Awards Won

Payments On the Spot Download App

Receive crypto payments on-place. Our app is designed to easily receive crypto payment wherever you need, with any device you have!

Store Image